Huishoudelijk reglement

Aanmelden van nieuwe leden kan dmv het invullen van het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de secretaresse of kan worden worden ingevuld op deze site onder het kopje: LID WORDEN.

Voor jeugdleden dient het formulier ingevuld te worden door de ouder(s) / verzorger(s). Leden kunnen gedurende het gehele seizoen worden opgegeven om mee te gaan trainen. In overleg met de train(st)er zal worden bekeken of ook aan wedstrijden deelgenomen mag worden. De minimum leeftijd om deel te nemen aan wedstrijden is 6 jaar. Speelsters van 5 jaar kunnen ook worden aangemeld maar zij kunnen alleen mee trainen. Bij voldoende belangstelling worden er voor hen wel onderling wedstrijden met omliggende verenigingen geregeld. De mogelijkheid tot aanmelden geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Jongens tot en met 12 jaar kunnen zich aanmelden.

Uiterlijk 1 april dien je je af te melden als je het volgende seizoen wilt stoppen met korfbal. Deze datum is zo bepaald omdat wij de teamopgave bij de bond aangeleverd moeten hebben voor deze datum. Ben je te laat met afmelden (dus na 1 april) dan houdt dat in dat je nog voor een heel jaar contributie moet betalen. De korfbalvereniging betaalt dan namelijk voor jou ook een heel jaar contributie aan de KNKV. Dit geldt ook als je tussentijds stopt. Houd dit goed in de gaten bij het afmelden.

Geef wijzigingen van adresgegevens, telefoonnummers of e-mailadressen zo spoedig mogelijk door aan de secretaresse.

De leeftijd is bepalend voor de hoogte van het bedrag dat aan contributie verschuldigd is. Bij voorkeur wordt het contributiebedrag bij de leden geïncasseerd. De contributie wordt 2 keer per jaar door de vereniging geïncasseerd. Het eerste deel  van de contributie wordt in oktober van uw rekening afgeschreven, het tweede deel in maart. Voor vragen over de contributie kun je contact opnemen met de penningmeester. De contributiebedragen staan vermeld op deze site onder het kopje: LID WORDEN.

Voor leden die alleen maar trainen bedraagt de contributie de helft van de normale contributie. Om te kijken of het bevalt mag een nieuw lid eerst een maand gratis mee trainen, daarna gaat de contributieregeling in. Het contributiejaar loopt van juli t/m juni van het daaropvolgende jaar. Heb je gedurende het eerste of het tweede halfjaar van het seizoen, als gevolg van zwangerschap of een blessure, niet kunnen korfballen, dan kun je aan het eind van het seizoen restitutie aanvragen bij de penningmeester. Indien de penningmeester hiermee akkoord is dan zal het ten onrechte geïncasseerde contributiebedrag worden terugbetaald.

Het programma waarop de wedstrijden, vertrektijden en het rijschema staan vermeld, zal voor aanvang van elk seizoen door de leiding aan de leden verstrekt worden hetzij via mail hetzij op papier. Tevens wordt dit programma op de site vermeldt.

Bij het korfbal is er een binnen- en een buitencompetitie. De buitencompetitie start doorgaans in augustus/september en stopt tijdelijk eind oktober. Vanaf november tot medio maart spelen we een binnencompetitie om dan in april weer buiten te gaan korfballen. Bij de jeugdcompetitie start er dan een nieuwe competitie met (eventueel) nieuwe tegenstanders. Het zou kunnen zijn dat de teams ook in een andere klasse ingedeeld worden gedurende het jaar.

Buitencompetitie
We spelen onze thuiswedstrijden op Sportpark ’t Horstje. De speelvelden worden voorafgaande aan de wedstrijd uitgelegd door enkele vrijwilligers. Wanneer een team klaar is met de wedstrijd en er volgt geen team meer die van dat veld gebruik gaat maken, is het de bedoeling dat het veld opgeruimd wordt. In de rust of na de wedstrijd krijgen de teams ranja of thee. De leid(st)er van het team kan de ranjakan op gaan halen in de kantine van de voetbal, en daarna weer terugbrengen. Ouders zijn ook welkom in de kantine van de voetbalclub.

Binnencompetitie
De welpen en de Pupillen E en F spelen de thuiswedstrijden in de gymzaal in Spoordonk. Vanaf de Pupillen D worden de wedstrijden in De Kemmer in Oirschot gespeeld. Tijdens deze wedstrijden is het door de bond verplicht gesteld om de zaalwacht te verzorgen. Wij maken hiervoor een indeling voor de ouders en de leden (vanaf Aspiranten C). Wanneer u hiervoor bent ingedeeld, ontvangt u voorafgaande aan de binnencompetitie een overzicht.

De thuiswedstrijden worden gefloten door vrijwilligers van de club. Doorgaans zijn dit leden die zelf korfballen. De betreffende scheidsrechters worden begeleid door onze scheidsrechtersbegeleider(s). Mocht het hem of haar op dat moment niet schikken gelieve dan zelf onderling te ruilen en de scheidsrechtersbegeleider(s) hiervan op de hoogte te brengen. 

Hierbij moeten we denken aan taalgebruik en gedrag tegenover leiding, medespeelsters en tegenstanders. Concreet betekent dit dat alle speelsters elkaar voor aanvang van de wedstrijd de hand schudden om een prettige wedstrijd te wensen. Ook na de wedstrijd bedankt men elkaar voor de wedstrijd. Verder zal er geen commentaar worden geleverd op de leiding.

De nadruk ligt op respect voor andermans eigendommen en op fatsoenlijke omgangsvormen. Wangedrag en schuttingtaal zullen dan ook niet worden getolereerd! Ook valt onder de gedragsnormen om de korfbalsport naar één ieder positief uit te dragen. Graag doen we een beroep op iedereen om zijn of haar steentje op een positieve manier bij te dragen, zodat we met trots kunnen zeggen; “BIJ ONZE CLUB TELLEN NORMEN EN WAARDEN!!!”

Aan onze bezoekers/leden onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Dat is bij de wet verboden. De leeftijd wordt aan de hand van het ID van uw kind gecontroleerd in de kantine. Zorg dat hij/zij dit bij zich heeft. Boven de 18 jaar mag gedronken worden, maar met mate. Wij raden u aan hierover duidelijke afspraken te maken met uw kind.

Bij kampioenschappen of andere feesten is de club, trainer of coach niet aansprakelijk voor het eventuele alcoholgebruik van de leden. Iedereen draagt verantwoordelijkheden voor zijn/haar eigen handelingen.

Met betrekking tot rode en gele kaarten heeft het bestuur een beleid opgesteld. Het uitgangspunt is om hierin één lijn te trekken om duidelijkheid te creëren voor in de toekomst. Het beleid is daarom zowel voor jeugdspeelsters, jeugdcoaches, seniorenspeelsters en coaches. Dit beleid houdt in:

  • de kosten die verbonden zijn aan de ontvangen kaart(en) zijn geheel voor rekening van de ontvanger van de kaart(en).
  • de eventuele schorsing die volgt naar aanleiding van de verkregen kaart(en), moeten door zowel de speelster als de trainer/coach in acht worden genomen.

De trainingstijden zullen voor aanvang van elke competitie doorgegeven worden via de mail, whatsapp en/of via onze site bij het desbetreffende team. Buiten trainen alle teams op ’t Horstje, tijdens de binnencompetitie trainen de teams vanaf een bepaalde leeftijd in De Kemmer. De jongere teams trainen in de gymzaal in Spoordonk. Iedereen dient zowel voor trainingen als voor de wedstrijd op tijd aanwezig te zijn, zodat alles op tijd kan beginnen.

Na de training en ook na een wedstrijd dienen de coaches erop te letten dat  zowel de eigen kleedkamer als de kleedkamer van de tegenpartij schoon achtergelaten wordt, de lampen uit, de douches goed dicht gedraaid en de deuren op slot.  Tevens moeten alle materialen weer netjes opgeborgen worden in het materialenhok en niet op de kar achter laten. Als iedereen hier rekening mee houdt zijn het niet iedere keer dezelfde mensen die alles op moeten ruimen.

Afmelden
Als je niet kunt komen trainen dien je jezelf af te melden bij de trainer. Dit in verband met de voorbereidingen die de trainer voor een training treft.

Haren
Wanneer je lange haren hebt, moeten deze op een staart gedragen worden, zowel met de trainingen als tijdens een wedstrijd. Daarnaast is het fijn als de haren vastgezet worden met speldjes of een haarband.

Sieraden
Tijdens de trainingen en wedstrijden is het NIET toegestaan om sieraden zoals horloges, halskettingen, armbandjes of oorsieraden te dragen. Dit ter voorkoming van blessures bij jezelf maar ook bij je tegenstander.

Onweer
Bij onweer tijdens trainingen of wedstrijden dienen de activiteiten onmiddellijk te worden gestaakt. Loop geen onnodig risico en begin niet opnieuw vooraleer het onweer geheel is verdwenen.

Afzetten
Wij willen de ouders er op wijzen hun kinderen tot aan de deur van de gymzaal te brengen. Dit alles i.v.m. met de veiligheid.

Douchen
Als regel geldt dat iedere speelster van onze vereniging VERPLICHT is te douchen, zowel na de training als ook na de wedstrijd (denk daarbij ook aan badslippers).

Vervoer uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden worden bij de meeste van onze teams de ouders benaderd voor het vervoer van de speelsters. De leidsters zullen de ouders bij toerbeurt tijdig benaderen met het verzoek om een aantal speelsters te vervoeren. Als iedereen hieraan zijn medewerking verleent betekent dit dat men maar een enkele keer gevraagd wordt. Zijn er autogordels aanwezig dan is men verplicht deze te gebruiken. Laat de kinderen niet thuis de voetbalschoenen aandoen. Houdt de auto’s zo schoon mogelijk.

Afgelastingen
Indien wedstrijden / trainingen worden afgelast zullen de leden hiervan door zijn/haar leider / trainer(ster) op de hoogte worden gebracht.

Als vereniging gaan wij minimaal 1 keer per jaar naar een toernooi. Zo’n toernooi duurt een hele dag. Neem wat extra kleding mee voor het geval het weer iets minder is. Ook moet je zelf voor je lunchpakketje en drinken zorgen. Als het warm is zorg dan dat je voldoende drinken bij je hebt. Neem niet teveel snoep/chips en geld of andere waardevolle dingen (telefoons, sieraden, enz.) mee. We hebben altijd een tent bij waar je je spullen droog kunt opbergen maar wanneer iedereen speelt is deze vaak onbeheerd.

Bij vervoer van speelsters
Volgens de Nederlandse wetgeving moet elke auto verzekerd zijn tegen de gevolgen van aansprakelijkheid, de zogenaamde WA-verzekering. Mocht een auto geen inzittenden verzekering hebben is het voor eigen risico om met deze bestuurder mee te rijden. Ouders: LET HIER OP! 

Bij ongevallen tijdens een wedstrijd
Ieder lid van Spoordonkse Girls is via de NKS verzekerd voor schade als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van Spoordonkse Girls. Onder activiteit wordt verstaan; een wedstrijd spelen, bezoeken of leiden, een bijeenkomst of vergadering bijwonen, etc. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam. Deze verzekering treedt in werking wanneer een andere verzekering de schade niet dekt. Hierover kunt u eventueel contact opnemen met de penningmeester.

Eenmaal per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden. Deze jaarvergadering is alleen voor onze leden. De uitnodiging voor deze vergadering krijgt iedereen minimaal 2 weken van tevoren. Leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd en worden daarom verzocht deze vergadering bij te wonen. Van leden onder de 16 worden de ouders verwacht. Leden zijn verplicht zich af te melden als men de vergadering niet kan bijwonen. Dit kan je doen bij iemand van het bestuur of een van de leidsters.

Rustende leden zijn leden die binnen KV Spoordonkse Girls niet actief de sport beoefenen. Rustende leden kunnen wel anderszins actief zijn binnen KV Spoordonkse Girls (leider, trainer, vrijwilliger etc.) of steunen de club op een andere manier. Voor rustende leden vragen wij een jaarlijkse bijdrage van €20 per jaar. Wilt u rustend lid worden, dan kunt u zich melden via spoordonksegirls@gmail.com.

Onze vereniging heeft momenteel drie ereleden. Dit zijn Tonny v/d Heijden, Tiny Smulders en Dorien Mattheeuwse. Zij hebben in vroegere jaren veel voor onze vereniging betekend.

Iemand die voor onze vereniging veel en gedurende lange tijd vrijwilligerswerk verricht maakt kans de titel erelid te krijgen. Een van de leden of het bestuur kan zo iemand voordragen, waarna het bestuur beslist of het verzoek gehonoreerd wordt.

Een erelid zal alle informatie ontvangen die onze leden ook krijgen ( uitnodiging jaarvergadering, wedstrijdprogramma, enz). Zij hebben echter geen stem op de vergadering.

Hopelijk is dit huishoudelijk reglement voor iedereen duidelijk. Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen zich kan vinden in deze regels zodat het met veel plezier uitoefenen van de korfbalsport door onze vereniging wordt gewaarborgd.

Mocht je toch nog dingen tegenkomen die niet helemaal duidelijk zijn neem gerust contact op met iemand van het bestuur.


Met sportieve groeten,
Het Bestuur